Krachtig voor de Limburgse jeugd!

Bureau Jeugdzorg Limburg is een gecertificeerde instelling (GI) die voor jeugdigen in een kwetsbare situatie het verschil wil maken. Wij dragen bij aan de bescherming en veilige ontwikkeling van jeugdigen. Jeugdigen hebben het recht om veilig op te kunnen groeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen. Is sprake van een bedreigde ontwikkeling of is de veiligheid van een jeugdige in het geding, dan kan de Kinderrechter een maatregel kinderbescherming (Ondertoezichtstelling of Voogdij) of een maatregel jeugdreclassering uitspreken.

Aan de uitspraak van de Kinderrechter gaat altijd een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming vooraf. Met het uitspreken van een maatregel geeft de kinderrechter ons de opdracht een bedreigde ontwikkeling van een jeugdige te stoppen. In de ondersteuning die wij bieden staat de jeugdige centraal. Wij ondersteunen ouders om hun kind onbedreigd te kunnen laten opgroeien. Hierbij kijken wij ook naar de mogelijkheden van het netwerk van het gezin, bv. familie en vrienden en naar wat zij kunnen betekenen in de ondersteuning van het gezin.

Wij werken met krachtige professionals; vakbekwaam en bevlogen. Onze jeugdzorgwerkers staan voor de jeugdigen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Al onze medewerkers voldoen hiervoor aan alle gestelde (opleidings-)eisen en houden deze ook jaarlijks bij. Onze jeugdzorgwerkers kunnen steunen op collega's en worden ondersteund door o.a. gedragswetenschappers, orthopedagoog-generalisten en diagnostici. Belangrijke beslissingen neemt een jeugdzorgwerker nooit alleen, maar altijd samen met een gedragswetenschapper en met betrokkenheid van een orthopedagoog-generalist in het ‘Team rond de Jeugdige’ (TrJ). Dit is belangrijk omdat beslissingen die wij nemen ingrijpend kunnen zijn voor jeugdigen en hun ouders.

Wij werken in een krachtig netwerk. Nauwe samenwerking met partnerinstellingen leidt tot betere hulp aan jeugdigen en ouders. Belangrijke samenwerkingspartners voor Bureau Jeugdzorg Limburg zijn de toegangsteams van de gemeenten, scholen en huisartsen, maar ook zorgaanbieders, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, politie, Openbaar Ministerie en de rechtbank. Wij zetten onze kennis en deskundigheid ook in om maatregelen te voorkomen.

Benieuwd naar onze ambities en kernwaarden? Klik hier.

Missie en Visie

Wij komen op voor de belangen van jeugdigen in Limburg die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorzien we in de juiste hulp, zorg en bescherming. Op die manier bieden we hen een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Wij stellen altijd het belang van het kind voorop met respect voor ouders of opvoeders.

Foto Maastricht1

Werkwijze

Wij betrekken jeugdigen en ouders bij de hulpverlening. Samen met hen bepalen wij wat het beste is voor de jeugdige. Dit betekent echter niet dat we het altijd met elkaar eens zijn.
Belangrijke beslissingen neemt een hulpverlener nooit alleen. Zogenaamde kernbeslissingen worden multidisciplinair genomen in het Team Rond de Jeugdige.
Wij praten waar mogelijk met de jeugdige. Zijn of haar mening doet ertoe.

meer over onze werkwijze
Foto Maastricht3

Organisatie

Bureau Jeugdzorg Limburg is een organisatie met ongeveer 250 medewerkers en een budget van rond de 20 miljoen euro. Jaarlijks begeleiden wij zo’n 2.750 jeugdigen met een maatregel ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering en hun ouders.

Wij werken met teams van 10-15 medewerkers die een eigen werkgebied hebben met vaste aanspreekpunten in de buurt. Deze teams worden ondersteund door teamleiders, gedragswetenschappers, diagnostici, orthopedagogen-generalisten en GZ-psychologen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit diverse invalshoeken te kijken naar de vragen van jeugdigen en ouders en voor en met hen te zoeken naar de beste oplossingen.

Ons werkgebied is de Provincie Limburg. Wij onderscheiden hierbij twee regio’s: de regio Noord- en Midden-Limburg en de regio Zuid-Limburg. Regiomanager voor Noord- en Midden-Limburg is mevrouw J. (Jacqueline) le Sage, voor Zuid-Limburg is de regiomanager de heer W. (Wil) Marcelis.
Wij hebben locaties in Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen.
Bureau Jeugdzorg Limburg kent een personele unie met Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg Limburg zijn twee aparte stichtingen, maar met dezelfde Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Meer informatie over Veilig thuis is te vinden op de website van Veilig Thuis NML: www.veiligthuisnml.nl.

meer over organisatie

Communicatie & Pers

Onze Communicatieadviseur - Gerard van de Straat - is bereikbaar via telefoonnummer 088-0073135. Spreek waar nodig de voicemail in. Mailen kan altijd naar: communicatie@bjzlimburg.nl

12-10-2023

Speerpuntennotitie BJZ 2023-2024

meer info

12-10-2023

Klachtenregeling BJZ Limburg

meer info

08-09-2023

Organogram Bureau Jeugdzorg Limburg

meer info

10-08-2023

Privacyreglement Gecertificeerde Instelling

meer info

10-08-2023

Brochure privacy rechten plichten klachten

meer info

10-08-2023

Klachtenregeling BJZ Limburg

meer info

08-08-2023

Opleiding en ontwikkelen: terugblik 2021-2022

meer info

08-08-2023

Cliëntenraad BJZ-Flyer 2023

meer info

08-08-2023

Klachtenregeling BJZ

meer info

08-08-2023

Organogram BJZ Limburg

meer info

08-08-2023

Jaarverslag 2022

meer info

Niet gevonden wat u zocht?