Jeugdigen en ouders

Het belang van de jeugdigen staat voor ons altijd centraal. Wij betrekken jeugdigen en hun ouders bij de hulpverlening. Wil je meer weten over de verschillende maatregelen die wij uitvoeren, ga dan naar: Ondertoezichtstelling(OTS), Voogdij of Jeugdreclassering.
Hieronder gaan wij in op rechten en plichten van jeugdigen en ouders. Beschreven zijn:

 • Rechten met betrekking tot het dossier.
 • Het indienen van een klacht.
 • Jet betrekken van Jeugdstem/AKJ.
 • Het indienen van een klacht in het kader van het Tuchtrecht.
Verder gaan wij hier in op de Incidentencommissie van Bureau Jeugdzorg Limburg.

Lachend Meisje


Dossier

Bureau Jeugdzorg Limburg is wettelijk verplicht om een cliëntdossier in te richten. Het gaat om het vastleggen van informatie die voor een goede hulpverlening en een goede uitvoering van de maatregel noodzakelijk is. Een zorgvuldig bijgehouden (cliënt)dossier is van belang voor de kwaliteit en de continuïteit van de hulpverlening. Ook ingeval een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder wordt waargenomen of vervangen door een collega, moet de hulpverlening gecontinueerd kunnen worden. Uit het dossier moet duidelijk worden wat de situatie van de cliënt is, welke problemen er zijn, welke hulp er is ingezet e.d.

Wat zijn rechten van jeugdigen en ouders met betrekking tot het dossier?

Jeugdigen en ouders hebben het recht om hun dossier in te zien. Ouders kunnen alleen gegevens inzien over zichzelf of over hun kind, jonger dan 16 jaar, waarover zij gezag hebben. Gegevens over andere personen in het gezinsdossier kunnen alleen worden ingezien met toestemming van die ander. Daarnaast maken wij altijd de afweging of de ouder, bij inzage in het dossier, geen informatie krijgt over derden, waar de ouder geen recht op heeft. Wij wegen hierbij ook af of het inzien van het dossier in het belang van de jeugdige is.

Of een verzoeker het dossier mag inzien, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Is de verzoeker een jeugdige jonger dan 12 jaar dan heeft hij/zij toestemming nodig van diens wettelijk vertegenwoordiger;
 • Is de verzoeker een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar en in staat om zijn/haar belangen te beheren, dan is toestemming nodig van de jeugdige zelf en diens wettelijk vertegenwoordiger;
 • Is de verzoeker een jeugdige ouder dan 16 jaar en in staat om zijn/haar belangen te beheren, dan dient de jeugdige zelf toestemming te geven;
 • De verzoeker is een (voormalig) cliënt en meerderjarig;
 • Een ouder heeft alleen recht op inzage in de gegevens die op hem/haar zelf betrekking hebben;
 • Indien het een ouder met gezag betreft heeft deze tevens recht op inzage in de gegevens van zijn minderjarige kind(eren) die jonger dan 16 jaar zijn;
 • Indien het kind ouder dan 16 jaar is, dient hij/zij toestemming te geven voor inzage aan ouders;
 • Indien iemand uit het netwerk van de cliënt (bijv. een oma) een aanvraag doet, dan heeft hij/zij alleen recht op zijn/haar eigen informatie wat in het dossier staat.

Op basis van deze criteria zal het verzoek worden toegewezen of afgewezen. Als u van mening bent dat uw verzoek aan de criteria voldoet, ontvangen wij uw aanvraag graag. We zullen deze in behandeling nemen en u verder berichten.

Wanneer u een aanvraag wilt doen voor inzage in of verstrekking van een cliëntdossier kunt u een email sturen naar: dossierinzage@bjzlimburg.nl

Vermeld hierbij:

 • Uw naam
 • Adres gegevens
 • Relatie tot jeugdige
 • Naam jeugdige
 • Geboorte datum jeugdige
 • Benodigde documenten; het hele dossier/specifieke documenten

Na het indienen van de aanvraag zal er contact met u gezocht worden door een medewerker van Bureau Jeugdzorg Limburg voor een identiteitscheck. Dit houdt in dat er een video oproep zal plaatsvinden met de vraag om uw ID kaart of paspoort te laten zien. U kunt hiervoor ook een afspraak maken op één van onze locaties.

Als er een aanvraag wordt gedaan voor inzage of verstrekking van het dossier, behandelen wij uw verzoek binnen één maand. In uitzonderlijke gevallen kan dit verlengd worden met twee maanden wanneer het een complex of uitgebreid verzoek betreft. Mocht dit van toepassing zijn wordt u hierover binnen een maand na datum aanvraag geïnformeerd.

De jeugdige en de ouder hebben, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht om het volgende te vragen aan BJZ:

 • Correctie van zijn persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden.
 • Vernietiging van het dossier.

Klachten

Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg zetten zich iedere dag in om de ontwikkelings-mogelijkheden van jeugdigen te vergroten. Toch kan het voorkomen dat bv. een jeugdige of een ouder ergens ontevreden over is, het niet eens is met de begeleiding van BJZ of vindt dat hij onjuist bejegend is. Klachten kunnen worden ingediend door een jeugdige, een ouder, een voogd, degene die – anders dan als ouder – het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder.

Wij nemen klachten serieus. In geval van een klacht worden de volgende stappen onderscheiden:

1. Gesprek met hulpverlener
Bespreek de klacht eerst met de hulpverlener van BJZ en probeer samen een oplossing te vinden.

2. Bemiddelingsgesprek met hulpverlener en teamleider

Als dit niet lukt of als de klacht volgens klager te ernstig is, dan kan de klacht gemeld worden bij de teamleider van de hulpverlener en kan een bemiddelingsgesprek gevraagd worden. Het bemiddelingsgesprek vindt dan binnen zes weken plaats. Betreft de klacht bijvoorbeeld de teamleider of de gedragswetenschapper, dan zal de regiomanager bij het bemiddelingsgesprek aanwezig zijn.

3. Onafhankelijke klachtencommissie
Als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt of de klager wil direct naar de klachtencommissie, kan een officiële klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie van BJZ. Een klacht kan worden gericht aan:
Klachtencommissie Jeugdzorg
Postbus 34
6040 AA Roermond
E: klachtencommissie@bjzlimburg.nl

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient in ieder geval te bevatten:

 • Een aanduiding van de tijd waarop en de plaats waar (welk bureau) de gedraging heeft plaatsgevonden. Een klacht over een gedraging die langer dan een jaar geleden is, hoeft niet in behandeling te worden genomen en is niet ontvankelijk.
 • Een beschrijving van de gedraging, waarop de klacht betrekking heeft.
 • Naam en adres van de klager.
 • De naam van de medewerk(st)er(s) tegen wie de klacht gericht is.

Bepaalt de Klachtencommissie dat zij bevoegd is de klacht te behandelen (de klacht is ontvankelijk), dan wordt de klager uitgenodigd voor een gesprek met de Klachtencommissie (een zitting). Hier kan hij zijn verhaal doen. Bij de zitting is ook de medewerker aanwezig op wie de klacht zich richt en vaak ook zijn teamleider. De Klachtencommissie luistert zowel naar het verhaal van de klager als naar het verhaal van de hulpverlener en stelt aanvullende vragen. Vervolgens neemt de Klachtencommissie een beslissing. Deze ontvangt de klager schriftelijk, met daarbij ook de reactie van de Raad van Bestuur.
De Klachtencommissie is er niet voor klachten over besluiten van de Kinderrechter.
Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde documenten:

Niet eens met de uitspraak van de Klachtencommissie?
Is de klager het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtencommissie of met de reactie die de Raad van Bestuur van BJZ hierop geeft, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Nationale Ombudsman (T: 0800-3355555, gratis).

Hulp en ondersteuning door Jeugdstem/AKJ

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot) ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij kunnen daarvoor terecht bij Jeugdstem/Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting. Jeugdstem informeert over rechten en geeft advies. Ook kan Jeugdstem ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met BJZ. Vertrouwenspersonen van Jeugdstemzijn onafhankelijk en niet in dienst bij BJZ.

Bel naar 088-555 10 00 of chat met een vertrouwenspersoon via de website Jeugdstem.

Tuchtrecht

Een medewerker van Bureau Jeugdzorg moet handelen volgens normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Deze normen zijn vastgelegd in een Beroepscode. Daarin staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliënten. En dat hij of zij moet overleggen met cliënten om te proberen tot overeenstemming te komen over de hulp die ze krijgen, ook als het gaat om hulp die niet vrijwillig is.

Als een jeugdige, een ouder of een andere belanghebbende vindt dat een van onze medewerkers zich niet houdt aan deze Beroepscode kan deze een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Een klacht via het tuchtrecht staat los van een klacht via de klachtenregeling van Bureau Jeugdzorg.

Iedere belanghebbende kan een klacht indienen bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Een ‘belanghebbende’ is een persoon of organisatie die betrokken is (geweest) bij het (beroepsmatig) handelen van de betreffende jeugdprofessional. Een klacht bij SKJ moet gaan over het beroepsmatig handelen of nalaten van de jeugdprofessional. Een klacht kan tot drie jaar na het handelen of nalaten van de jeugdprofessional worden ingediend. Dit wordt ook wel de verjaringstermijn genoemd.

Voor zowel een klager als een hulpverlener is de behandeling van een klacht een spannende gebeurtenis. Het is daarom belangrijk dat wordt gekeken of de klacht op een andere manier kan worden opgelost. Zie hiervoor ook deze wegwijzer van SKJ.

Een klacht bij SKJ kan worden ingediend via het digitale klachtformulier. In deze infographic wordt uitgelegd hoe een klacht kan worden ingediend tegen een SKJ-geregistreerd jeugdprofessional. Jeugdstem/AKJ kan eventueel ondersteunen bij het indienen van de klacht. Ook kan Jeugdstem/AKJ ondersteunen in het vervolg van de procedure en tijdens een eventuele mondelinge behandeling van de klacht. Klik hier voor de site van Jeugdstem/AKJ.

Meer informatie over het tuchtrecht is te vinden op https://skjeugd.nl/

Calamiteiten, incidenten en agressie-incidenten

Incidenten van of met jeugdigen en/of ouders worden gemeld bij onze Incidentencommissie. Deze commissie bespreekt en bepaalt of en welk vervolg er gegeven moet worden aan een melding. Dit kan bijvoorbeeld een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een toezichthoudende taak betreffende de uitvoering van taken door GI’s. De Inspectie wil hiervoor op de hoogte worden gesteld en gehouden van allerlei vormen van onregelmatigheden en niet normale gebeurtenissen.

Wij maken onderscheid tussen 'calamiteiten en geweldsincidenten', 'agressie-incidenten' en 'overige incidenten'.

Bij een calamiteit is de veiligheid van cliënten, medewerkers of mensen in de omgeving van de cliënt in het geding. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

 • (poging tot) suïcide van een cliënt;
 • andere (on)natuurlijke dood of zwaar letsel van een jeugdige cliënt;
 • (vermoeden van) fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag door jeugdigen onderling, een hulpverlener (pleeg)ouder/verzorger, jeugdigen richting medewerker e.d.;
 • vermissing/ontvoering van een jeugdige.

Bij geweldsincidenten gaat het om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door een hulpverlener. Het gaat hier uiteraard om een jeugdige die cliënt is van BJz, om een van de ouders van de jeugdige die cliënt is van BJZ, of om een medewerker van BJZ.

Bij agressie-incidenten gaat het om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een medewerker van Bureau Jeugdzorg Limburg, of bedreiging daarmee, door een cliënt of een ander persoon. Dit kan leiden tot een aangifte bij de politie.

Overige incidenten zijn (in vergelijking met calamiteiten) relatief lichte verstoringen van de dagelijkse gang van zaken in onze organisatie. Het gaat om een gebeurtenis waarbij bijvoorbeeld sprake is van het weglopen van een jeugdige uit een (gesloten-) instelling.

Wij registreren calamiteiten en incidenten en analyseren deze om waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Niet gevonden wat u zocht?