Organisatie

Onze Organisatie
Bureau Jeugdzorg Limburg is een organisatie met ongeveer 250 medewerkers en een budget van rond de 20 miljoen euro. Jaarlijks begeleiden wij zo’n 2.750 jeugdigen met een maatregel ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering en hun ouders.

Wij werken met teams van 10-15 medewerkers die een eigen werkgebied hebben met vaste aanspreekpunten in de buurt. Deze teams worden ondersteund door teamleiders, gedragswetenschappers, diagnostici en orthopedagogen-generalisten. Hierdoor is het mogelijk om vanuit diverse invalshoeken te kijken naar de vragen van jeugdigen en ouders en voor en met hen te zoeken naar de beste oplossingen.

Ons werkgebied is de Provincie Limburg. Wij onderscheiden hierbij twee regio’s: de regio Noord- en Midden-Limburg en de regio Zuid-Limburg. Regiomanager voor Noord- en Midden-Limburg is mevrouw J. (Jacqueline) le Sage, voor Zuid-Limburg is de regiomanager de heer W. (Wil) Marcelis. Wij hebben locaties in Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen.

Bureau Jeugdzorg Limburg kent een personele unie met Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg Limburg zijn twee aparte stichtingen, maar met dezelfde Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Meer informatie over Veilig thuis is te vinden op de website van Veilig Thuis NML: www.veiligthuisnml.nl.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg wordt gevormd door de heer N.W.M. (Nico) Plitscher. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Contact:

E: Bestuurssecretariaat@bjzlimburg.nl

Nico

De heer N.W.M. (Nico) Plitscher


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkeling van het beleid en op de voortgang ervan. Naast het houden van toezicht adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur.

De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten, daarnaast heeft de Raad van Toezicht een Toezichtvisie vastgesteld. De regels van de Zorgbrede Governancecode zijn leidend bij de uitvoering van het toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Mevrouw Y. (Yvonne) Suiskens, lid (tevens lid kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie)
Mevrouw C. (Carla) Wijnhoven, lid
Mevrouw N. (Nicolien) van den Berg
Mevrouw R. (Rosanne) Franken
De heer R. (Raoul) Bakkes, voorzitter
De heer H. (Hans) Verbruggen, lid

Contact

E: rvt@bjzlimburg.nl

Raoul

De heer R. (Raoul) Bakkes (Voorzitter)

Yvonne

Mevrouw Y. (Yvonne) Suiskens

Carla

Mevrouw C. (Carla) Wijnhoven

Hans

De heer H. (Hans) Verbruggen

Nicolien van den Berg

Rosanne Franken


Bestuurssecretaris en Bestuurssecretariaat

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door de bestuurssecretaris, de heer G. (Gerard) van de Straat.

Contact:

E: Gerard.vande.straat@bjzlimburg.nl
T: 088-0073135

De Raad van Bestuur wordt verder ondersteund door het bestuurssecretariaat, mevrouw K. (Karin) Verstappen en mevrouw L. (Lisette) Heuts.

Contact:

E: Bestuurssecretariaat@bjzlimburg.nl
T: 088-0073107 (Karin Verstappen: maandag en woensdag)
T: 088-0073117 (Lisette Heuts: dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen)


Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg. Het kader voor bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OR is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Hierin is o.a. beschreven welke onderwerpen de instemming behoeven van de OR en op welke onderwerpen aan de OR advies gevraagd moet worden door de bestuurder. De OR kan ook ongevraagd advies geven.

Het jaarverslag van de Ondernemingsraad maakt onderdeel uit van het Jaarverslag van BJZ Limburg.


Jaarberichten

Lees meer over Bureau Jeugdzorg Limburg in ons Jaarverslag 2023.

pdf

Jaarverantwoording 2023 BJZ Bestuursverslag vastgesteld

Download

Organogram

In bijgevoegd organogram wordt de structuur van BJZ Limburg weergegeven.

pdf

Organogram BJZ Limburg 2023

Download

Speerpunten BJZ Limburg

Onze doelen leggen wij jaarlijks vast in een Speerpuntennotitie. Bijgevoegd onze Speerpuntennotitie 2024-2025.

pdf

Speerpunten 2024 2025 BJZ Limburg Vastgesteld

Download

Toezichtvisie Raad van Toezicht

In haar Toezichtvisie heeft onze RvT vastgelegd hoe zij invulling geeft aan haar toezichthoudende taak en de uitgangspunten die zij hierbij hanteert.

pdf

Toezichtvisie Rv T BJZ

Download

Niet gevonden wat u zocht?