Jeugdreclassering

Onze jeugdreclasseerders begeleiden jeugdigen tussen de 12 en 23 jaar die één of meer strafbare feiten hebben gepleegd en vervolgens met Justitie in aanraking zijn gekomen. Wij begeleiden ook jeugdigen die de leerplichtwet overtreden hebben en waarbij er sprake is van problematisch schoolverzuim. Deze jeugdigen verkeren in dusdanig risicovolle omstandigheden, dat (verder) afglijden naar crimineel gedrag verwacht wordt. De jeugdreclassering kan ook jongvolwassenen begeleiden die als meerderjarigen voor hun 23e levensjaar een delict hebben gepleegd.

Doel van de jeugdreclassering is om te voorkomen dat jeugdigen nog een keer in de fout gaan. Concreet betekent dit:

  • het voorkomen van herhaling of terugval (recidive) en het opheffen van bedreigde participatie en ontwikkeling;
  • het uitvoeren van de maatregel verplichte Toezicht en Begeleiding;
  • het uitvoeren van vrijwillige Toezicht en Begeleiding;
  • het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden (bijv. ITB-trajecten (Intensieve Traject Begeleiding).

Jeugdigen komen bij de jeugdreclassering terecht via de Raad voor de Kinderbescherming (Raad voor de Kinderbescherming), de Officier van Justitie of de kinderrechter.

Lachend Meisje

Een maatregel jeugdreclassering, en dan?
Nadat een maatregel Jeugdreclassering is opgelegd gaat de jeugdreclasseerder met de jeugdige aan de slag. Samen wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan doelen en afspraken waaraan de jeugdige zich moet houden. Ouders hebben daarin ook een belangrijke, motiverende taak. Houdt de jeugdige zich namelijk niet aan de afspraken die zijn gemaakt, dan kan dat gevolgen hebben voor de eventuele straf of de hoogte ervan. De rechter bepaalt de duur van de maatregel Jeugdreclassering en legt eventueel voorwaarden op (wat als de jeugdige zich niet aan de afspraken houdt).

Verschillende begeleidingsvarianten
De jeugdreclassering kent verschillende begeleidingsvarianten. Een jongere die één keer een fiets heeft
gestolen, krijgt een ander traject dan een veelpleger of iemand die een zwaar strafbaar feit heeft begaan.
Zo is de begeleidingsvariant 'Individuele Trajectbegeleiding Harde Kern Jongeren' bedoeld voor jongeren die een zwaar strafbaar feit hebben gepleegd of al vaker zijn veroordeeld. Een andere vorm van individuele begeleiding is de ITB Criem. Deze is bedoeld voor jeugdigen die voor het eerst een strafbaar feit hebben gepleegd en allochtone ouders hebben.

Uiteraard is er ook reguliere jeugdreclassering. Deze maatregel is bedoeld voor jeugdigen die veelvuldig spijbelen of een ander strafbaar feit hebben gepleegd.

Daarnaast kunnen jeugdigen te maken krijgen met een Gedragsbeïnvloedende Maatregel. Deze maatregel is bedoeld voor jeugdige veelplegers met gedragsproblemen.

Plan van aanpak en evaluatie
Het plan van aanpak wordt regelmatig geëvalueerd. Hierbij kijkt de jeugdreclasseerder met de jeugdige (en evt. zijn ouders) naar het verloop van de begeleiding. De reactie van jeugdige en ouders wordt vastgelegd. Er wordt vastgesteld of er sprake is van een bedreigende situatie voor de ontwikkeling van de jeugdige en er wordt een inschatting gemaakt van het recidiverisico. De rapportage kan verder worden besproken met de gedragswetenschapper en eventuele belangrijke derden. De rapportage wordt vervolgens verstuurd aan de jeugdige, de ouders/verzorgers en de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij afsluiting van de JR-begeleiding wordt besproken of de jeugdige en/of ouders/opvoeders aansluitend andere hulpverlening wensen. Is er vervolghulp georganiseerd, dan is dit met jeugdige en ouders besproken en is er contact opgenomen met de organisatie die deze vervolghulp uitvoert.

Samenloop: JR en maatregel jeugdbescherming
Wanneer de jeugdreclasseerder vindt dat er sprake is van een situatie die bedreigend is voor de ontwikkeling van de jeugdige, kan er na overleg in het Team rond de Jeugdige (TrJ) besloten worden om de jeugdige aan te melden bij de Beschermtafel/Beschermingsplein. Dit kan leiden tot een Verzoek tot Onderzoek (VTO) door de Raad voor de Kinderbescherming naar de inzet van een beschermingsmaatregel. Adviseert de RvdK de kinderrechter om – naast de JR-maatregel – een maatregel ondertoezichtstelling op te leggen, dan is sprake van een zogenaamde ‘samenloopmaatregel’.

Samenloopmaatregel
Van een samenloop-maatregel is sprake wanneer een jeugdige twee verschillende maatregelen heeft: een maatregel OTS en een maatregel jeugdreclassering. De kracht van een samenloopmaatregel is dat er meer mogelijkheden ontstaan om voor de jeugdige het aanbod te realiseren dat hij echt nodig heeft. Er gaan meer deuren open en dat kan door de jeugdige en ouders ook als een doorbraak worden ervaren. Een samenloopmaatregel is daarom geen laatste strohalm, maar een extra investering.

Niet gevonden wat u zocht?