Uw privacy

Wij werken met gevoelige persoonsgegevens. Van ons mag verwacht worden dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Toch kan er altijd iets fout gaan; een mail die naar een verkeerd mailadres wordt gestuurd of een poststuk dat niet op de goede plek terecht komt. Is dit aan de orde dan kan dit worden gemeld bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Wij leggen persoonsgegevens van jeugdigen en hun ouders vast in een geautomatiseerd dossier (WIJZ). Gegevens die worden vastgelegd zijn bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). In het dossier staat ook waarom een jeugdige cliënt is bij BJZ, wat BJZ samen met de jeugdige en zijn ouders heeft afgesproken, welke hulp er aan de jeugdige en/of zijn gezin wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe het gezin er uitziet. Dat kunnen ouders en kinderen zijn, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens van cliënten. In het geval dat informatie uit het dossier onbedoeld toch bij derden terecht komen is sprake van een zogenaamd ‘datalek’. Een voorbeeld hiervan kan zijn een verkeerd ingevoerd mailadres. Dit datalek wordt onderzocht door onze ‘Functionaris Gegevensbescherming'. Afhankelijk van de aard van het datalek en de persoonsgegevens die het betreft, doen wij melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Betrokkenen worden hier dan over geïnformeerd.

Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. Zowel onze opslag van persoonsgegevens als onze data-netwerken voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. De beveiliging van uw gegevens vindt plaats via meerder technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers. Data uitwisseling tussen ketenpartners vindt via een beveiligde verbinding plaats. Wij gebruiken ZIVVER voor het versturen van privacygevoelige informatie. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die BJZ veilig wil versturen. Een bericht versturen via Zivver is gegarandeerd veilig.

Hoe lang wordt uw dossier bewaard? Hoe lang dossiers bewaard worden is wettelijk bepaald. Bureau Jeugdzorg Limburg is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit het dossier van de jeugdige of ouders ten minste 15 jaar te bewaren, maar niet langer dan 30 jaar na het meerderjarig worden van de jeugdige. Met wie mag Bureau Jeugdzorg informatie over de jeugdige en zijn ouders uitwisselen? BJZ mag persoonlijke gegevens van jeugdigen en zijn ouders niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over hen opvragen. De regels die voor BJZ gelden, met betrekking tot informatie-uitwisseling, hangen samen met de wijze waarop BJZ betrokken is bij het gezin.

In de volgende situaties mag BJZ informatie uitwisselen over het gezin zonder toestemming en zonder jeugdige en/of ouders van tevoren te informeren. Wij streven er echter naar zo transparant mogelijk te werk te gaan:

 • BJZ mag gegevens verstrekken en vragen aan beroepskrachten, die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclasseringsmaatregel, als dit voor de veiligheid van de jeugdige kind noodzakelijk is.
 • BJZ mag gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dit nodig is om de veiligheid van de jeugdige te borgen.
 • BJZ mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als er sprake is van een noodtoestand, mag een hulpverlener informatie delen zonder toestemming om ernstig nadeel voor de jeugdige, de ouders of een ander betrokken persoon af te wenden.
 • BJZ geeft persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.

Schending privacy jeugdige en/of ouders
Als jeugdigen of ouders vinden dat hun privacy is geschonden, kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

 • Vinden jeugdigen of ouders dat onzorgvuldig met hun gegevens is omgegaan, dan kunnen zij contact opnemen met de hulpverlener.
 • Ook is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij BJZ en/of de onafhankelijke klachtencommissie van BJZ. Zie ook ‘Klachten’
 • Ouders en jeugdigen kunnen voor advies en informatie rondom privacy contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) van BJZ.
  E-mail: FG@bjzlimburg.nl
  of
  Postbus 34
  6040 AA Roermond
  T.n.v. Functionaris Gegevensbescherming

Lees meer in het Privacyreglement Gecertificeerde Instellingen.