1. Voorwoord
voorzitter RvB
2. Het verhaal van
Bieneke en Bas
3. Het verhaal van
Jelitza en Susanne
4. Team
Spoedeisende Hulp

Het jaar 2014

Het aantal jeugdigen in begeleiding bij Bureau Jeugdzorg Limburg is tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 met ruim dertig procent teruggelopen. Voor een belangrijk deel komt deze daling voor rekening van de jeugdhulpverlening. Door de overgang van de toegang naar de gemeenten per 1 januari 2015 is een groot aantal zaken afgesloten. Verder ligt het aantal afsluitingen in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering fors hoger dan het aantal nieuwe begeleidingen.

Jeugdhulpverlening

Het aantal aanmeldingen in de toegang lag in 2014 ongeveer 12% lager dan in 2013. Hier liggen onder andere de regionale initiatieven om ervaringen op te doen met nieuwe werkwijzen in de toegang aan ten grondslag.
Bekijk het cijferoverzicht.

Jeugdbescherming


Ondertoezichtstellingen

Het aantal nieuwe ondertoezichtstellingen lag in 2014 ongeveer 6% lager dan in 2013. Een daling van het aantal ondertoezichtstellingen doet zich ook landelijk voor. Het feit dat het aantal afsluitingen hoger ligt dan het aantal nieuwe zaken versterkt de daling van het aantal ondertoezichtstellingen die wij begeleidien.
Bekijk het cijferoverzicht.

Voogdij

In 2014 zijn 60 jeugdigen onder voogdij geplaatst van BJz Limburg. In 2013 waren dit er nog 78. Het aantal nieuwe maatregelen voogdij ligt daarmee in 2014 23% procent lager dan in 2013. Het aantal jeugdigen met een voogdijmaatregel is tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 afgenomen van 388 naar 375, een daling met ruim 3% teruggelopen.
Bekijk het cijferoverzicht.

Jeugdreclassering

Het aantal nieuwe maatregelen Jeugdreclassering lag in 2014 ongeveer 20% lager dan in 2013. Het aantal jeugdigen met een maatregel jeugdreclassering is tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 afgenomen van 600 naar 464, ook een daling van bijna 20%. Hiermee lijkt de daling in de jeugdreclassering in Limburg sterker dan landelijk gemiddeld en ook sterker dan de daling van de jeugdcriminaliteit.
Bekijk het cijferoverzicht.

Advies-en Meldpunt Kindermishandeling

Het aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is met ruim 12% toegenomen; van 2.552 in 2013 naar 2.859 meldingen in 2013. Het betreft hier zowel advies- als consultvragen als meldingen die leiden tot een onderzoek van het vermoeden van kindermishandeling. Deze toename doet zich vooral voor in het aantal adviesvragen (van 864 in 2013 naar 1.162 in 2014). Deze toename is te verklaren doordat voor partijen in de keten de Meldcode Kindermishandeling geldt en er vragen zijn over de toepassing ervan bij een vermoeden van kindermishandelingen. Ook het aantal onderzoeken naar vermoedens van kindermishadeling is toegenomen; van 558 in 2013 naar 572 in 2014.
Bekijk het cijferoverzicht.

AWBZ

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft 2.415 aanvragen voor een AWBZ-indicatie (PGB (persoonsgebonden budget) en ZIN (Zorg in Natura) ontvangen. In 2013 waren dit er nog 2.719, een daling van ruim 12%. Veranderingen in en onzekerheid over de toekomstige regelgeving rond persoonsgebonden budget (PGB) hebben invloed op het aantal aanvragen.
Bekijk het cijferoverzicht.

SEH

Het aantal meldingen bij ons team Spoedeisende Hulp is in 2014 afgenomen van 1.640 in 2013 naar 1.330 in 2014, een daling van 19%. 350 meldingen hebben aanleiding gegeven tot het maken van een actieve inschatting. Dit betekent dat ter plekke een inschatting gemaakt wordt van de situatie en geprobeerd wordt tot een oplossing van de crisis te komen. In 195 situaties is acute zorg ingezet. Dit kan betekenen dat een bed wordt geregeld in het netwerk of in een voorziening, of dat ambulante hulp wordt ingezet.
Bekijk het cijferoverzicht.

Personeel

Het gemiddeld aantal medewerkers lag in 2014 iets lager dan in 2013. De sterke toename van het uitstroompercentage is een gevolg van de korting die met ingang van 1 januari 2015 wordt doorgevoerd op het budget van Bureau Jeugdzorg. Ondanks de onzekerheid over de toekomst ligt het voortschrijdend ziekteverzuim in 2014 2 procentpunt lager dan in 2013; 4,01% in 2014 tegenover 6,12% in 2013.
Het aandeel van medewerkers in vaste dienst is in 2014 (verder) toegenomen. Door bezuinigingen in de afgelopen jaren is de flexibele schil waarover BJZ beschikt steeds verder afgenomen.
Bekijk het cijferoverzicht.

FinanciŽn

De totale baten van BJZ liggen in 2014 ongeveer 2,5% lager dan in 2013. Hieraan ligt met name een volumedaling in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering aan ten grondslag. Het negatieve bedrijfsresultaat wordt veroorzaakt door de kosten die gemoeid waren met vaststellingsovereenkomsten die in het kader van het sociaal plan met vrijwillige vertrekkers zijn afgesloten.
Bekijk het cijferoverzicht.


Cijfers

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van het verloop van het aantal jeugdigen in begeleiding bij Bureau jeugdzorg Limburg in 2014 (exclusief AMK en AWBZ).


December

Officieel gecertificeerde instelling

In december heeft Bureau Jeugdzorg de officiŽle bevestiging ontvangen van iets dat al eerder bekend werd. We zijn in 2015 een officieel gecertificeerde instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Ontzettend belangrijk voor onze organisatie! In de nieuwe jeugdwet die per 1 januari 2015 geldt staat dat alleen instellingen die daartoe gecertificeerd zijn vanaf 2015 kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering mogen uitvoeren. Gemeenten kunnen dus alleen contracten sluiten met officieel gecertificeerde organisaties.

September

'Het blijft toch ons menneke'

Ruim een jaar nadat hij te vondeling werd gelegd door zijn moeder in Roermond heeft hij een thuis gevonden. De jongen is bij zijn biologische vader ondergebracht.

Voor ons reden om een kijkje achter de schermen te geven bij dit bijzondere verhaal. Gekozen is om een uitgebreid interview te geven aan de Limburgse kranten over de achtergronden bij dit verhaal. Suzan Gielissen, voogd van het jongetje tijdens de zoektocht naar zijn nieuwe thuis, gaf een uitgebreid interview.

download het artikel Het blijft toch ons menneke download het artikel Het blijft toch ons menneke 2

Juni

Uitzending Buch in de Bajes

Enkele weken voor het overlijden van Menno Buch was het derde seizoen te zien van Buch in de Bajes over de vrouwengevangenis Ter Peel in Horst. In een van de laatste afleveringen van dat seizoen heeft Bureau Jeugdzorg Limburg haar medewerking verleend. In de vorm van een interview met een van onze jeugdbeschermers. Een mooi interview over de dilemma's van het vak.

* (deze uitzending is helaas niet gratis terug te kijken op rtlxl)

Maart

Jeugdreclassering over spijbelen

De collega's van de jeugdreclassering in Sittard zijn te zien in het programma L1 LT. Daar praten ze over de door hun ontwikkelde methodiek ViceVersa Ė het voorkomen van schoolverzuim.
GeÔnterviewd worden jeugdreclasseerders Josť van Haen en Rob Welzen. Daarnaast wordt een korte reportage uitgezonden over Jordy, een jongen die het ViceVersa traject succesvol heeft doorlopen en op het punt staat eindexamen te doen.

ViceVersa - voorkomen van schoolverzuim
Deze begeleiding zet in op een vroegtijdige aanpak van schoolverzuim nog voordat een proces-verbaal wordt opgemaakt.
Jongeren van 12 tot en met 17 jaar oud die 16 uur per maand onderwijs missen doordat ze niet aanwezig zijn kunnen voor deze preventieve begeleidingsvorm aangemeld worden. Dit gebeurt door de leerplichtambtenaar.
ViceVersa is halverwege 2013 gestart en is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Sittard-Geleen.
Meer informatie

Bekijk de videoHet tweede interview

Personeel


Jeugdhulpverlening


Jeugdbescherming


Jeugdreclassering


AWBZ


AMK


Spoedeisende hulp (SEH)


FinanciŽn


Dit jaarbericht is een uitgave van:

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
Slachthuisstraat 33, 6041 CB, Roermond
Postbus 34, 6040 AA, Roermond

T: 088 0073000
E: stichting@bjzlimburg.nl

www.bjzlimburg.nl

Opmaak/vormgeving: 51North
www.51north.nl

Camerawerk & Editing: Oscar Keulen
Productie: Jolien Linssen
www.speermultimedia.nl

Eindredactie: Communicatie en PR Bureau Jeugdzorg Limburg
communicatie@bjzlimburg.nlU mag de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video, niet verspreiden, wijzigen, uitzenden, gebruiken of hergebruiken voor openbare of commerciŽle doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Bureau Jeugdzorg Limburg.