1. Introductie
Raad van Bestuur
2. Het verhaal
van Micha
3. Het verhaal over de
band met een
gezinsvoogd

Het jaar 2013

Het aantal jeugdigen in begeleiding bij Bureau Jeugdzorg Limburg is tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 met ongeveer 12% teruggelopen. Voor een belangrijk deel komt deze daling voor rekening van de jeugdhulpverlening. Ook in de jeugdreclassering is het aantal begeleidingen sterk teruggelopen.

Jeugdhulpverlening

Hoewel het aantal aanmeldingen in de jeugdhulpverlening in 2013 ten opzichte van het jaar daarvoor licht is toegenomen, ligt het aantal jeugdigen dat in vrijwillig kader op 31 december 2013 in begeleiding is bijna 20% lager. Oorzaak is een sterke toename in het aantal afsluitingen van zaken. Vanaf 2013 werkt onze organisatie samen met gemeenten in een aantal pilots om te komen tot een nieuwe inrichting van de vrijwillige toegang. Hier is een forse bezuiniging en een sterke afname van beschikbare capaciteit aan vooraf gegaan.
Bekijk het cijferoverzicht.

Jeugdbescherming


Ondertoezichtstellingen

In 2013 zijn 667 nieuwe ondertoezichtstellingen aan onze organisatie toegewezen. Het aantal nieuwe ondertoezichtstellingen ligt daarmee in 2013 op hetzelfde niveau als in 2012. Doordat er meer ondertoezichtstellingen zijn afgesloten dan nieuwe zaken zijn binnengekomen is het aantal met vijf procent afgenomen in 2013.
Bekijk het cijferoverzicht.

Voogdij

In 2013 zijn 78 jeugdigen onder voogdij geplaatst van BJz Limburg. Het aantal nieuwe maatregelen voogdij ligt in 2013 acht procent lager dan in 2012. Toch is sprake van een lichte toename van het aantal voogdijmaatregelen dat door ons wordt begeleid omdat het aantal afgesloten voogdijzaken lager ligt dan het aantal nieuwe zaken.
Bekijk het cijferoverzicht.

Jeugdreclassering

Het aantal nieuwe maatregelen Jeugdreclassering is in 2013 met ruim 25% afgenomen Het aantal maatregelen nam af van 419 in 2012 naar 306 in 2013. Ook landelijk is deze daling te zien. Onduidelijk is of deze daling kan worden toegeschreven aan een afname van de jeugdcriminaliteit of dat er ook andere redenen aan deze daling ten grondslag liggen.
Bekijk het cijferoverzicht.

Advies-en Meldpunt Kindermishandeling

Het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is met 6% toegenomen; van 2.504 meldingen in 2012 naar 2.552 meldingen in 2013. Deze toename betreft vooral het aantal advies- en consultaanvragen dat aan het AMK is voorgelegd. Een verklaring hiervoor is de invoering van de Meldcode Kindermishandeling en de groeiende aandacht voor de aanpak van kindermishandeling. Het aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling dat onderzocht wordt, is met vijf procent afgenomen.
Bekijk het cijferoverzicht.

AWBZ

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft 2.719 aanvragen voor een AWBZ-indicatie (met name aanvragen voor een Persoonsgebonden Budget) in behandeling genomen. Dit is ruim 13% meer dan in 2012. Veranderingen in en onzekerheid over de toekomstige regelgeving rond persoonsgebonden budget (PGB) hebben invloed op het aantal aanvragen.
Bekijk het cijferoverzicht.

SEH

Het aantal meldingen bij ons team Spoedeisende Hulp is in 2013 licht gestegen (met drie procent) ten opzichte van het jaar daarvoor. In een kwart van de meldingen wordt door de medewerker van de SEH een actieve inschatting gemaakt. Dit betekent dat ter plekke een inschatting gemaakt wordt van de situatie en geprobeerd wordt tot een oplossing van de crisis te komen. In 295 situaties is acute zorg ingezet. Dit kan betekenen dat een bed wordt geregeld in het netwerk of in een voorziening, of dat ambulante hulp wordt ingezet. In toenemende mate kan een oplossing in het netwerk van de jeugdige of het gezin worden gevonden.
Bekijk het cijferoverzicht.


Cijfers

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van het verloop van het aantal jeugdigen in begeleiding bij Bureau jeugdzorg Limburg in 2013 (exclusief AMK en AWBZ).


Bureau Jeugdzorg Limburg en Buch in de Bajes

Link naar de uitzending www.rtlxl/gemist

In november 2013 worden twee medewerkers van onze organisatie ge´nterviewd door Menno Buch. Waarom? Dit seizoen van Buch in de Bajes speelt zich af in de vrouwengevangenis in Ter Peel. Veel vrouwen die hier verblijven hebben kinderen of krijgen een kind tijdens hun gevangenschap. Logisch misschien dat in veel zaken jeugdzorg betrokken is. Een van onze jeugdbeschermers vertelt in het populaire televisieprogramma wat onze rol nu precies is, hoe moeilijk het vaak is voor alle betrokkenen en wat er allemaal blij komt kijken. De uitzending is te zien op donderdag 5 juni of via www.rtlxl/gemist

Samen tegen huisgeweld

download het artikel Samen_tegen_huisgeweld

Een mooi achtergrondverhaal in de Limburgse kranten over de gezamenlijke aanpak tegen huiselijk geweld in Noord Limburg. Gedragswetenschapper Eefke Custers van Bureau Jeugdzorg Limburg werkte aan dit artikel mee.

Met duplo een netwerk bouwen

download het artikel Met duplo een netwerk bouwen

Teamleider Stef van der Vorst, gedragswetenschapper Ine Eussen en jeugdbeschermer Anju Leurs van BJz Midden-Limburg vertellen over het inzetten van het sociale netwerk van een gezin om te zorgen dat een kind veilig kan opgroeien in zijn of haar eigen gezin.

Vondeling Roermond

Link naar de tijdlijnwww.l1.nl/vondeling

Het is een van de meest bijzondere gebeurtenissen in Limburg in 2013, de vondst van de babyjongen in een plantsoen langs een drukke weg in Roermond. De baby jongen werd slechts gewikkeld in een deken, door voorbijgangers gevonden. Bureau Jeugdzorg Limburg werd onmiddellijk door de rechtbank aangesteld als voogd. Er werd een liefdevol pleeggezin voor de baby jongen gevonden en de burgemeester van Roermond gaf hem een naam. De autoriteiten gingen op zoek naar de familie. Het jongetje bleek een Duitse moeder te hebben die al eerder een kind te vondeling had gelegd. Onze vondeling heeft een halfzusje. Met al deze ontwikkelingen in het achterhoofd moest Bureau Jeugdzorg Limburg samen met betrokken instanties op zoek te gaan naar een plekje waar deze jongen veilig, onbezorgd en in de anonimiteit kan opgroeien.

BJz Limburg vraag aandacht voor haar positie in transitie jeugdzorg

download het artikel ontslaggolf treft jeugdzorg download het artikeljeugdzorg in nieuw jasje

In november geeft onze Raad van Bestuur een duidelijk signaal af richting gemeenten en andere belanghebbenden in de Limburgse kranten. In dit artikel wordt gevraagd voor aandacht voor de continu´teit van zorg voor jeugdigen en aandacht voor onze eigen medewerkers.

De gezinscoach als regisseur bij de jeugdzorg

download het artikel de gezinscoach Noord-Limburg

Een gezin, een plan, een aanspreekpunt. In de gemeenten Horst aan de Maas en Venray wordt gewerkt met gezinscoaches. Dit in aanloop van de transitie van jeugdzorg naar gemeenten. Ook medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg fungeren als gezinscoach. Een artikel uit de Limburgse kranten.

Jeugdzorgaward 2013 naar Jeroen Tijssen, jeugdbeschermer

Onze collega Jeroen Tijssen van locatie Venlo wint in november de Limburgse Jeugdzorgaward. Hij wordt genomineerd door zowel ouders, kinderen als collega's van andere instellingen om zijn inzet en enthousiasme in het werk dat hij doet. Een dik verdiende prijs.

Personeel


Jeugdhulpverlening


Jeugdbescherming


Jeugdreclassering


AWBZ


AMK


Spoedeisende hulp (SEH)


Dit jaarbericht is een uitgave van:

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
Slachthuisstraat 33, 6041 CB, Roermond
Postbus 34, 6040 AA, Roermond

T: 088 0073000
E: stichting@bjzlimburg.nl

www.bjzlimburg.nl

Opmaak/vormgeving: 51North
www.51north.nl

Camerawerk & Editing: Oscar Keulen
Productie: Jolien Linssen
www.speermultimedia.nl

Eindredactie: Communicatie en PR Bureau Jeugdzorg Limburg
communicatie@bjzlimburg.nlU mag de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video, niet verspreiden, wijzigen, uitzenden, gebruiken of hergebruiken voor openbare of commerciŰle doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Bureau Jeugdzorg Limburg.