Voogdij – Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Wat is voogdij?

Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk vertegenwoordiging. In het gewone dagelijks leven zeggen we eerder: de ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en hebben de plicht om goed voor ze te zorgen. Als ouders dat niet of niet meer kunnen, neemt een voogd die verplichting van de ouders over. De voogd is dan de wettelijk vertegenwoordiger met het gezag. Hij of zij is verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding totdat het kind achttien jaar is en daarmee volgens de wet volwassen wordt.

Wie wordt voogd?
De kinderrechter bepaalt zorgvuldig – en als het kan, in goed overleg met het kind – wie voogd wordt en daarmee het gezag over het kind krijgt. Dat kan iemand zijn uit de directe omgeving van het kind, bijvoorbeeld een familielid. Maar soms bepaalt de kinderrechter dat een instelling de voogdij op zich neemt, bijvoorbeeld een gecertificeerde instelling als Bureau Jeugdzorg Limburg. In dat geval wordt een medewerker van Bureau Jeugdzorg Limburg de voogd van het kind.

De kinderen gaan niet bij de voogd van Bureau Jeugdzorg Limburg in huis wonen, maar groeien op bij familie, in een pleeggezin of in een leef- of behandelgroep.

Wat doet een voogd?
De voogd let erop dat een kind een goede dagelijkse verzorging en opvoeding krijgt en dat het zich kan ontwikkelen. Ook helpt de voogd bij het nemen van belangrijke beslissingen. Hij of zij is niet alleen vraagbaak en adviseur, maar ook de officiële vertegenwoordiger bij bijvoorbeeld het openen van een bankrekening, de inschrijving op een (andere) school of als er een besluit moet worden genomen over een belangrijke medische behandeling.

Hoe werkt de voogdij?
Overleg
Als een kind nog heel jong is, dan neemt de voogd – in goed overleg met de opvoeders/ verzorgers – alle beslissingen. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer de voogd naar de mening van het kind zal vragen. Belangrijke beslissingen worden dan het liefst genomen in goed overleg met de voogd, de opvoeders/verzorgers en het kind zelf. Maar het is de voogd die uiteindelijk beslist. Net zoals de ouders dat gedaan zouden hebben.

Plan van Aanpak
De voogd maakt samen met het kind, de verzorgers en als het mogelijk is ook met zijn/haar ouders een Plan van Aanpak. Daarin staan onderwerpen als: Waar ga je wonen? Heb je ergens hulp bij nodig? Wat zijn de toekomstplannen en wat heb je nodig om straks een goede start te maken als zelfstandig volwassene?

Voogdij tot aan de 18e verjaardag
De kinderrechter spreekt de voogdij meestal uit voor onbepaalde tijd. De voogdij duurt uiterlijk tot de 18e verjaardag. Dan is een kind voor de wet officieel volwassen.

De rol van de ouders
Ook al woont een kind niet meer thuis, ook al wordt het verzorgd en opgevoed door iemand anders, ook al heeft iemand anders het gezag: de ouders blijven altijd de ouders. Per situatie bekijken we of ouders een rol kunnen blijven spelen in het leven van hun kind en zo ja, hoe we dat het beste kunnen regelen. De veiligheid en het belang van het kind staat hierbij altijd voorop.

Meer weten?
Meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg en de verschillende vormen van hulpverlening vind je niet alleen in onze folders, maar ook op onze website www.bjzlimburg.nl

“De voogd let erop dat een kind een goede dagelijkse verzorging en opvoeding krijgt en dat het zich kan ontwikkelen.”

Privacy, rechten, plichten, klachten en andere afspraken

Om goed samen te werken, is het belangrijk dat de afspraken helder zijn en dat duidelijk is wie welke rechten én welke plichten heeft. Daarvoor hebben we een aparte brochure gemaakt, genaamd: ‘Privacy, rechten, plichten, klachten en andere afspraken’.

Bereikbaarheid
De jeugdreclasseerder is de directe contactpersoon bij Bureau Jeugdzorg. Is hij of zij niet bereikbaar, laat dan een bericht achter op de voicemail of bij de telefoniste. In dringende gevallen kan de bureaudienst – een collega van de jeugdreclasseerder – wellicht verder helpen.

Algemene telefoonnummers
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Noord-Limburg: 088-0072970
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Midden-Limburg: 088-0072950
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Zuid-Limburg: 088-0072900
Bureau Jeugdzorg Limburg Centraal Bureau: 088-0073000

Spoedgevallen
In geval van een crisis is het Team Spoed Eisende Hulp 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar: 088 – 0072990.

Bezoek- en postadressen
Zie www.bjzlimburg.nl