ViceVersa – voorkomen van schoolverzuim

Een keertje een les op school overslaan is geen ramp. Maar het is wel zorgelijk als een leerling meerdere uren per maand niet naar school gaat. Dit kan leiden tot schooluitval. De gevolgen van schooluitval zijn ernstig; weinig tot geen zelfvertrouwen, grote kans om verslaafd te raken of in het criminele circuit terecht komen en geen uitzicht op een baan. Op tijd in actie komen en een spijbelaar helpen kan schooluitval voorkomen en de kans verkleinen dat het echt mis gaat. Want dan moeten er maatregelen genomen worden zoals het inschakelen van het strafrecht.

Om het niet zo ver te laten komen introduceert de jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Limburg een nieuwe begeleidingsvorm, ViceVersa. Het belangrijkste doel is zorgen dat de jongere weer zo snel mogelijk naar school gaat. Het is een begeleiding op vrijwillige basis.

Waarom?

In de meeste gevallen van schoolverzuim gaat het om jongeren die op meerdere gebieden problemen hebben. Het team ViceVersa wil die jongeren helpen. Door in een relatief korte tijd intensief te investeren in het gezin en de leefomgeving van de jongere kan de negatieve spiraal van verzuim doorbroken worden.

Aanmelding

Scholen hebben de plicht om jongeren te melden bij de leerplichtambtenaar als er sprake is van 16 uur of meer afwezigheid per maand. De school of de leerplichtambtenaar kan de jongere aanmelden bij ViceVersa als hier afspraken met de gemeente over zijn gemaakt. (Hoe een en ander geregeld en gefinancierd wordt verschilt per gemeente. Vraag dit dus even na bij de gemeente). Aanmelding van een jongere kan bovendien pas als dit besproken is met de jongere en ouders. Meldt de school het verzuim dan zal ViceVersa altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Dit omdat ViceVersa nauw met leerplichtambtenaar samenwerkt en deze op de hoogte houdt over het verloop van het traject.

Hoe werkt het?

Het streven is om de jongere zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. Er is dus geen tijd te verspillen. Dat betekent dat direct na de kennismaking acties op touw worden gezet.

De begeleider van het team ViceVersa maakt samen met de jongere en zijn of haar ouders een werkplan. Wat is nodig om hem of haar weer structureel naar school te krijgen? Ook volgen gesprekken met ouders en andere betrokkenen. Daarnaast wordt een schoolberaad georganiseerd.

De ViceVersa begeleider overlegt met collega’s wat nog aanvullend nodig is om de jongere te helpen.

Als alles in kaart is gebracht, volgt het praktische gedeelte. Dit betekent voor de begeleider dat hij of zij zo vaak als nodig is persoonlijk contact heeft met de jongere en de ouders. Daarnaast is er wekelijks overleg met school.

Tijdens het traject wordt ook gekeken naar de toekomst. Mocht een jongere toch weer gaan spijbelen, ligt een plan klaar om de jongere, ouders en school te helpen. De begeleiding eindigt als het einddoel bereikt is. De jongere gaat weer naar school.

Voor wie?

Deze begeleidingsvorm is voor jongeren tot 18 jaar die minimaal 16 uur per maand verzuimen.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Deelname is vrijwillig. Maar als de jongere en of zijn of haar ouders niet meewerken of weigeren, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Het gevolg kan zijn dat hulp wordt opgelegd in het gedwongen kader.

Wat als ViceVersa niet lukt?

Soms werkt deze aanpak niet. Dat kan allerlei oorzaken hebben. De ViceVersa begeleider zal dan in overleg met de jongere, zijn of haar ouders en de school bekijken welke ondersteuning nodig is. Als er bijvoorbeeld sprake is van problemen die vragen om specialistische hulp zoals een angststoornis of verslaving is ondersteuning vanuit de GGZ een betere oplossing. De ViceVersa begeleider kan zorgen dat deze ondersteuning in gang gezet wordt.

Vragen en informatie?

We kunnen ons goed voorstellen dat na het lezen van de brochure behoefte is aan meer informatie over ViceVersa.

Neem dan contact op met het Team ViceVersa van Bureau Jeugdzorg Limburg:

Rob Welzen, jeugdreclasseerder

Tel. 088-0073399

Mail: rob.welzen@bjzlimburg.nl

Wim Vleeshouwers, jeugdreclasseerder

Tel. 088-0073396

Mail: wim.vleeshouwers@bjzlimburg.nl

 

© 2013, Bureau Jeugdzorg Limburg