Ondertoezichtstelling

Wat is een ondertoezichtstelling?

Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter – op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming – om het kind onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling, zoals Bureau Jeugdzorg Limburg.

Hoe werkt de ondertoezichtstelling?
Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel. De ouders zijn verplicht om de situatie thuis te verbeteren, zodat hun kind in een veilige omgeving kan opgroeien.

Wat doet de gezinsvoogd?
De ouders houden weliswaar de verantwoordelijkheid over hun kind (of kinderen), maar de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Limburg die het gezin intensief begeleidt, let er goed op dat ouders hun verantwoordelijkheid ook nemen.

Samen met de gezinsvoogd maakt het gezin een Plan van Aanpak: wat moet er verbeterd worden en hoe gaan we dat samen realiseren? De gezinsvoogd bepaalt de voorwaarden van dit Plan van Aanpak en let er goed op dat alle betrokkenen zich houden aan de gemaakte afspraken. Bij belangrijke beslissingen overlegt de gezinsvoogd met zijn of haar team, de teamleider en een gedragsdeskundige.

Familiegroepsplan
Soms is een familiegroepsplan een onderdeel van het Plan van Aanpak: ouders, kinderen, familieleden, vrienden en andere belangrijke personen uit de omgeving stellen dit plan samen op. In dit plan staat onder andere: hoe het gezin de problemen gaat oplossen, wat ze zelf aan kunnen pakken, wat de mensen uit hun omgeving kunnen bijdragen en of er wellicht professionele hulp of ondersteuning nodig is. De gezinsvoogd toetst of het familiegroepsplan voldoet aan de voorwaarden.

“Als een kind (ernstig) in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd, beslist de kinderrechter om het kind onder toezicht te stellen.”

Schriftelijke aanwijzing
Als het de ouder(s) of het kind van 12 jaar of ouder niet lukt om de gemaakte afspraken na te komen, dan kan de gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing geven. Dit is een dwingende opdracht van de gezinsvoogd om een bepaalde afspraak na te komen. Als de ouder(s) of het kind het niet eens zijn met deze schriftelijke aanwijzing kunnen zij hierover het oordeel van de kinderrechter vragen.

Blijft een kind thuis wonen?
Het liefst zien we dat elk kind gewoon thuis blijft wonen. Soms kan dat niet en is het beter dat het kind tijdelijk in een pleeggezin of een leefgroep gaat wonen. Iemand anders neemt dan de dagelijkse opvoeding en verzorging van de ouders over. Als dat nodig is, geeft de kinderrechter Bureau Jeugdzorg Limburg een machtiging om de uithuisplaatsing te regelen. De gezinsvoogd blijft het kind en het gezin ook bij een uithuisplaatsing ondersteunen.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?
Dat bepaalt de kinderrechter. De kinderrechter stelt een kind onder toezicht voor een bepaalde periode; dat is maximaal een jaar. Als de opgelegde periode bijna afloopt, overlegt de gezinsvoogd met het gezin en met zijn of haar team, de teamleider en een gedragsdeskundige van Bureau Jeugdzorg Limburg of de gestelde doelen zijn behaald.

Als alle partijen vinden dat het goed gaat en als het ernaar uit ziet dat het ook goed blijft gaan, dan houdt de ondertoezichtstelling na de opgelegde termijn op. De gezinsvoogd kan een verzoek bij de kinderrechter indienen om de ondertoezichtstelling voortijdig te stoppen. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt altijd of het verantwoord is om de ondertoezichtstelling te beëindigen. Maar Bureau Jeugdzorg Limburg kan ook om verlenging van de ondertoezichtstelling vragen. Dat doen we als de problemen in het gezin niet of voldoende genoeg zijn opgelost. Als de gezinsvoogd zich nog steeds zorgen maakt over de ontwikkeling of de veiligheid van het kind, dan adviseren we de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling steeds met maximaal een jaar verlengen. De ondertoezichtstelling houdt altijd op als het kind achttien wordt.

Meer weten?
Meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg en de verschillende vormen van hulpverlening vind je niet alleen in onze folders, maar ook op onze website www.bjzlimburg.nl

Privacy, rechten, plichten, klachten en andere afspraken

Om goed samen te werken, is het belangrijk dat de afspraken helder zijn en dat duidelijk is wie welke rechten én welke plichten heeft. Daarvoor hebben we een aparte brochure gemaakt, genaamd: ‘Privacy, rechten, plichten, klachten en andere afspraken’.

Bereikbaarheid
De jeugdreclasseerder is de directe contactpersoon bij Bureau Jeugdzorg. Is hij of zij niet bereikbaar, laat dan een bericht achter op de voicemail of bij de telefoniste. In dringende gevallen kan de bureaudienst – een collega van de jeugdreclasseerder – wellicht verder helpen.

Algemene telefoonnummers
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Noord-Limburg: 088-0072970
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Midden-Limburg: 088-0072950
Bureau Jeugdzorg Limburg Regio Zuid-Limburg: 088-0072900
Bureau Jeugdzorg Limburg Centraal Bureau: 088-0073000

Spoedgevallen
In geval van een crisis is het Team Spoed Eisende Hulp 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar: 088 – 0072990.

Bezoek- en postadressen
Zie www.bjzlimburg.nl