functiebeschrijving jeugdreclasseerder

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING  JEUGDRECLASSEERDER  BUREAU JEUGDZORG LIMBURG

Algemene kenmerken/voorziening/ afdeling/functie

De functie van jeugdreclasseerder heeft als taak het uitvoeren van de jeugdreclasseringsmaatregelen Hulp & Steun, verplicht jeugdreclasseringscontact, Toezicht en Begeleiding, ITB trajecten ( harde kern en Criem), gedragsbeinvloedende maatregelen, STP ( scholing en trainingsprogramma) . Deze bemoeienis heeft een wettelijk verplichtend karakter en vindt plaats op verzoek van Raad voor de Kinderbescherming, de Officier van Justitie, de directie van een justitiële inrichting of in opdracht van de rechtbank. De jeugdreclasseerder bereidt een strafadvies voor.

 

Doel van de functie

De jeugdreclasseerder heeft als taak het begeleiden van de jeugdige en het geven van uitvoering aan de jeugdreclasseringsmaatregelen ter voorkoming van recidive. Specifiek vanuit het spanningsveld van enerzijds het belang van de de jeugdige en anderzijds de maatschappelijke opdracht.

 

Organisatorische positie

De jeugdreclasseerder is lid van het lokale team maar ressorteert hierarchisch onder de teamleider jeugdreclassering. Daar waar de werkzaamheden dit vragen(bv. bij grote groepsdelicten) wordt de jeugdreclasseerder gebiedsoverstijgend ingezet.

In voorkomende gevallen zal de jeugdreclasseerder stagiaires functioneel begeleiden. De jeugdreclasseerder geeft zelf geen leiding aan anderen.

Hoofdactiviteiten

 

 

 

 

Profiel van de functie

Kennis:

–          pedagogiek: opvoedingspatronen en -ondersteuning;

–          orthopedagogiek: deviant gedrag;

–          ontwikkelingspsychologie: leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken;

–          jeugdpsychiatrie: ontwikkelingsstoornissen.

–          systeemstructuren en -theorieën (loyaliteit en hechting);

–          theorieën en modellen m.b.t. diagnostiek en indicatiestelling voor problematische opvoedingssituaties

–          waarden en normen t.a.v. opvoeding in ‘andere culturen’;

–          casemanagement en netwerkvorming (met name organisatie en coördinatie van hulp, zorg en dienstverlening);

–          de sociale kaart, wetgeving en instellingen.

Specifieke functiekenmerken:

 

Vastgesteld. 26 april 2010

 

 

 

 

 

Drs. N.W.M. Plitscher

Voorzitter Raad van Bestuur