functiebeschrijving jeugdhulpverlener

FUNCTIE OMSCHRIJVING JEUGDHULPVERLENER
Algemene kenmerken voorziening/ afdeling/ functie
Jeugdhulpverleners dragen zorg voor adequate hulp- en dienstverlening aan personen en instanties met ernstige en/of complexe problemen bij opvoeden en opgroeien. Voortkomend uit de missie en visie van BJZL, is de kerntaak het onderkennen en opheffen van de ontwikkelingsbedreiging van de jeugdige en ervoor zorgen dat de jeugdige snel de benodigde zorg krijgt. De jeugdige is de morele opdrachtgever; het kind staat centraal.
De werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn gebaseerd op de visie dat de jeugdigen het recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien waarbij de verzorging en opvoeding is afgestemd op zijn of haar ontwikkeling,
mogelijkheden en beperkingen.
Uitgangspunten zijn : de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de jeugdige bevorderen; het versterken van mogelijkheden en vaardigheden van ouders en jeugdigen: het benutten van steunbronnen uit het sociale netwerk van jeugdigen en ouders; het inzetten van passende (gespecialiseerde) hulp door derden.
De Jeugdhulpverleners zijn in hun werkzaamheden gericht op het onderzoeken of er sprake is van een (zeer) bedreigde ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige en het onderkennen van signalen van kindermishandeling. Het gaat om tijdige onderkenning en interventie en het zonodig -op grond van multidisciplinair genomen besluiten – schakelen van vrijwillige hulp naar drang en dwang. Hij/zij houdt gedurende het hulp-en dienstverleningsproces in de gaten welke risico’s de jeugdige loopt bij het voortduren van de bestaande situatie en neemt hierop actie (risico management).
De Jeugdhulpverleners houden zich bezig met het analyseren, planmatig en doelgericht begeleiden en regisseren van de jeugdigen en hun cliëntsysteem. De werkzaamheden betreffen ernstige en/of complexe opvoedingssituaties, waaronder die van multiprobleemgezinnen.
Jeugdhulpverleners werken samen met lokale instellingen, scholen, geïndiceerde jeugdzorg en bevorderen een integrale aanpak. Hun werkwijze is klantvriendelijk, snel, professioneel, planmatig en multidisciplinair.
Doel van de functie
Zorgdragen voor een snelle en effectieve hulpverlening en bescherming van jeugdigen die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd en daarmee bijdragen aan het welzijn van de Limburgse bevolking.
Organisatorische positie
De Jeugdhulpverlener ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling, waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Jeugdhulpverlener werkt multidisciplinair, is lid van het MDO( multidisciplinair overleg) en krijgt functionele ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden van de Staffunctionaris en het MDO. In voorkomende situaties zal de Jeugdhulpverlener stagiaires functioneel begeleiden. De Jeugdhulpverlener geeft zelf geen leiding aan anderen.
4 juni 2008
2
Hoofdactiviteiten
1. Het uitvoeren van het vastgesteld inhoudelijk beleid van BJZ Limburg.
2. Het, op verzoek van en samen met ouders en jeugdige expliciteren van de hulpvragen en het onderzoeken van de ( ernstig) bedreigde ontwikkeling van de jeugdige. Het vaststellen wat de aard van de bedreiging is. Het onderzoeken van de veranderingsmogelijkheden. Het nagaan van mogelijke steunbronnen in het sociale netwerk van het gezin. Het planmatig uitvoeren van deze analyse mede met behulp van diagnostische instrumenten. Signaleren of nadere diagnostiek noodzakelijk is en dat dan, na besluit van het MDO, organiseren. De resultaten van de analyse inbrengen in het MDO en daarin vaststellen wat er moet veranderen opdat de bedreiging van de ontwikkeling wordt opgeheven. De cliënten ondersteunen en activeren in het vinden van een mogelijke aanpak.
3. Op basis van de uitkomsten van het MDO en in samenspraak met jeugdige en ouders, opstellen van
een indicatiestelling. Daarbij vaststellen welke ( professionele) hulp, ondersteuning of wijziging van
( opvoedings) omstandigheden nodig is. Het vaststellen van het recht op (geïndiceerde) jeugdzorg en
het opstellen van het wettelijk indicatiebesluit.
4. Indien er geen recht is op geïndiceerde jeugdzorg, zonodig doorverwijzen naar andere zorgvormen of
instanties.
5. Indien er geen recht op jeugdzorg is en (terug) verwijzing naar het zgn. voorliggende veld niet aangewezen is, wordt kortdurende ambulante hulp verleend. Daarbij samen met de cliënt(en) opstellen en uitvoeren van een hulpverleningsplan met behulp van een passende methodiek.
6. Zonodig, op basis van snelle risicotaxatie samen met de medewerkers van Spoedeisende Hulp uitvoeren
van crisisinterventie.
7. Zowel vanuit de regionale kantoren van het Bureau Jeugdzorg Limburg, alsmede vanuit een
vooruitgeschoven positie in o.a. buurten, middelgrote gemeenten, scholen e.d., in nauwe afstemming
met de algemene instellingen, vroegtijdig signaleren van ernstige problematiek van een jeugdige,
en waar nodig op outreachende wijze hulp-of dienstverlening op gang brengen. Het participeren,
ontwikkelen en actief onderhouden van relevante netwerken binnen de regio, mede om de
belangengroepen en doelgroepen structureel te informeren over Bureau Jeugdzorg Limburg en haar
activiteiten. De mogelijkheden van consultatie, deskundigheidsbevordering en samenwerking actief
aanbieden en uitvoeren.
8. Het beoordelen van signalen van derden omtrent de mogelijke bedreigde ontwikkeling van de jeugdige.
Het vaststellen of er sprake is van een aanmelding namens de cliënten, een zogenaamde zorgmelding, de noodzaak tot onderzoek door het AMK of de noodzaak tot melding bij de Raad voor de Kinderbescherming. In geval van zorgmelding-in samenwerking met de melder- planmatig outreachend optreden, ouders en jeugdigen hulp aanbieden, de noodzaak op hulp (recht op jeugdzorg) nagaan en zonodig ouders en jeugdigen daartoe motiveren en activeren.
9. Op basis van een risico inschatting, na besluit van het MDO of een breder casusoverleg, zonodig initiëren van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Het schriftelijk onderbouwen van de doorgeleiding. De Jeugdhulpverlener fungeert als procesbewaker gedurende het onderzoek van de Raad en verleent zo mogelijk hulp en steun aan het gezin.
10. Op basis van het indicatiebesluit casemanagement uitvoeren. In geval van plaatsing, ouders en met
name de jeugdige begeleiden gedurende de voorbereiding op de plaatsing. In samenspraak met de
cliënten en de uitvoerders van zorg, bevorderen van de cliëntbetrokkenheid, – verantwoordelijkheid, het bevorderen en zicht houden op (tijdige) realisering van de doelstellingen, de veiligheid van de jeugdige en het evalueren van de voortgang. Het daartoe samen met de jeugdige en/of ouders en uitvoerders van zorg, conform plan overleggen. Op basis van informatie van cliënten eventueel derden en uitvoerders van de geïndiceerde hulp en in samenspraak met het MDO, zonodig bijstellen van de doelen en het aanpassen van het indicatiebesluit.
11. Registratie van gegevens betreffende hulpvragers en het bijhouden van het elektronisch cliëntdossier
(met behulp van een intranetapplicatie).
12. Medeverantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en -evaluaties verbonden met het primaire proces.
13. Medeverantwoordelijkheid voor een adequate operationele en organisatorische uitvoering van het primaire proces van Bureau Jeugdzorg Limburg in de desbetreffende regio.
3
14. Werken binnen de gedragscode voor medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg.
15. Samenwerken conform vastgesteld beleid met andere disciplines in de organisatie.
16. Gezamenlijk met het voorliggende veld signaleren van bedreigde ontwikkeling van jeugdigen door
participatie in ZAT’s, CMG en Veiligheidshuis en anderen.
Profiel van de functie
Kennis
 Diploma relevante HBO-opleiding (Pedagogiek, MWD en SPH).
 Kennis van voorschriften uit de Wet op de Jeugdzorg en verdere relevante regelgeving.
 Kennis van( specifieke) diagnostische instrumenten.
 Kennis van effectieve interventies.
 Kennis van relevante pedagogische aspecten te weten:
– pedagogiek: opvoedingspatronen en -ondersteuning;
– orthopedagogiek: deviant gedrag;
– ontwikkelingspsychologie: leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken;
– jeugdpsychiatrie: ontwikkelingsstoornissen.
 Kennis van relevante agogische aspecten te weten:
– systeemstructuren en -theorieën (loyaliteit en hechting);
– theorieën en modellen m.b.t. diagnostiek en indicatiestelling voor problematische opvoedingssituaties
– waarden en normen t.a.v. opvoeding in ‘andere culturen’;
– casemanagement en netwerkvorming (met name organisatie en coördinatie van hulp, zorg en dienstverlening);
– de sociale kaart, wetgeving en instellingen.
 Kennis van registratie en het werken met elektronische dossiervorming (intranet-applicatie).
 Kennis van het inhoudelijk beleid, het kwaliteitssysteem, de protocollen van BJZ Limburg.
 (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering.
Specifieke functiekenmerken
 Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het hulpverleningsplan.
 Sociale vaardigheden en motivatietechnieken, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen (en hun cliëntsysteem) in een intermenselijke situatie, in crisissituaties en het kunnen omgaan met een krachtenveld van tegengestelde belangen, loyaliteiten en onveilige situaties.
 Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties en om te kunnen functioneren in bovengenoemd krachtenveld en in een hectische omgeving. De arbeidsomstandigheden worden gekenmerkt als hectisch met een breed takenpakket waarbinnen snel geschakeld dient te worden.
 Analytisch vermogen om ( o.a in crisissituaties) op korte termijn en soms met weinig informatie te komen tot (risico) inschatting, diagnose en interventie.
Vastgesteld, 4 juni 2008
Drs. N.W.M. Plitscher
Voorzitter Raad van Bestuur