functiebeschrijving jeugdbeschermer

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING JEUGDBESCHERMER  BUREAU JEUGDZORG LIMBURG

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Algemene kenmerken voorziening/ afdeling/ functie

Jeugdbeschermers dragen zorg voor adequate hulp- en dienstverlening aan personen en instanties met ernstige en/of complexe problemen bij opvoeden en opgroeien daar waar de kinderrechter een maatregel voor de kinderbescherming heeft uitgesproken. De jeugdige is de morele opdrachtgever; het kind staat centraal.

De werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn gebaseerd op de visie dat de jeugdigen het recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien waarbij de verzorging en opvoeding is afgestemd op zijn of haar ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen.

 

De jeugdbeschermer werkt  middels de Deltamethode.

 

De werkzaamheden van de jeugdbeschermer zijn  gericht op:

–          het trachten te herstellen van de gezagsrelatie van de ouders, het bevorderen van de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de jeugdige; het versterken van de mogelijkheden en vaardigheden van ouders en jeugdigen: het benutten van steunbronnen uit het sociale netwerk van jeugdigen en ouders;

–          het inzetten van passende (gespecialiseerde) hulp door derden.

–          het opheffen van de ontwikkelings- en veiligheidsbedreiging van de jeugdige en op het onderkennen van signalen van kindermishandeling. Hij/zij houdt toezicht op het hulp-en dienstverleningsproces en houdt in de gaten welke risico’s de jeugdige loopt bij het voortduren van de bestaande situatie en neemt hierop actie (risico management).

–          het samenwerken met lokale instellingen, scholen, geïndiceerde jeugdzorg en bevorderen een integrale aanpak. Hun werkwijze is klantvriendelijk, snel, professioneel, planmatig en multidisciplinair.

 

Organisatorische positie

De jeugdbeschermer maakt deel uit van het lokale team en ressorteert hiërarchisch onder de teamleider/gedragswetenschapper. In voorkomende gevallen zal de jeugdbeschermer stagiaires functioneel begeleiden. De jeugdbeschermer geeft zelf geen leiding aan anderen.

 

Doel van de functie

Het uitvoeren van de maatregel tot ondertoezichtstelling en voogdij-maatregel.  In het kader van de OTS toezicht houden op de minderjarige en ervoor zorgen dat in samenwerking met de met gezag belaste ouder hulp en steun wordt geboden aan de minderjarige. Deze hulp en steun zijn erop gericht de ontwikkelingsbedreiging op te heffen en de gezagsrelatie van de ouders te herstellen. Waar mogelijk zijn de hulp en steun gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de minderjarige. Het uitvoeren van de voogdijmaatregel omvat het uitoefenen van het volledige gezag over de jeugdige. Hierbij hoort de belangenbehartiging van diens persoonlijke en financiële belangen en diens wettelijke vertegenwoordiging in en buiten rechte. Dit alles binnen de beleidskaders en -doelen van Bureau Jeugdzorg Limburg en met als uitgangspunten de belangen en rechten van de jeugdige en ouders/opvoeders.

Zorgdragen voor een snelle en effectieve hulpverlening en bescherming van jeugdigen die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd en daarmee bijdragen aan het welzijn van de Limburgse bevolking.

 

Hoofdactiviteiten

 

 

Profiel van de functie

Kennis:

–          pedagogiek: opvoedingspatronen en -ondersteuning;

–          orthopedagogiek: deviant gedrag;

–          ontwikkelingspsychologie: leeftijdsgebonden ontwikkelingstaken;

–          jeugdpsychiatrie: ontwikkelingsstoornissen.

–          systeemstructuren en -theorieën (loyaliteit en hechting);

–          theorieën en modellen m.b.t. diagnostiek en indicatiestelling voor problematische opvoedingssituaties

–          waarden en normen t.a.v. opvoeding in ‘andere culturen’;

–          casemanagement en netwerkvorming (met name organisatie en coördinatie van hulp, zorg en dienstverlening);

–          de sociale kaart, wetgeving en instellingen

 

 

Specifieke functiekenmerken:

 

Ervaring

Als professional ervaring met jeugdbescherming en/of jeugdhulpverlening

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld, 3 mei 2010

 

 

 

 

 

 

 

Drs. N.W.M. Plitscher

Voorzitter Raad van Bestuur