Over BJz Limburg 2017

Over Bureau Jeugdzorg Limburg – achtergronden en cijfers

De kerntaak van Bureau Jeugdzorg Limburg is uitvoering geven aan de gedwongen maatregelen kinderbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en jeugdreclassering. We leggen hier elk jaar ook verantwoording voor af in een jaarverslag.

Gecertificeerde instelling

Om uitvoering te mogen geven aan de bovengenoemde maatregelen dient een instelling te voldoen aan eisen die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn vastgelegd in een zogenaamd ‘Normenkader’. Instellingen worden hierop jaarlijks getoetst door het Keurmerkinstituut. Bureau Jeugdzorg Limburg voldoet aan deze eisen en is daarmee een Gecertificeerde Instelling (GI) en bevoegd om maatregelen Kinderbescherming en Jeugdreclassering uit te voeren. Andere gecertificeerde instellingen in Limburg zijn de William Schrikkergroep en het Leger des Heils. Jaarlijks sluiten gemeenten overeenkomsten met de GI’s.

Maatregelen nader uitgelegd

Als de ontwikkeling van een kind (ernstig) in gevaar komt, kan de (kinder)rechter bepalen dat er een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is. Dit gebeurt nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan. Op basis van dit onderzoek kan de kinderrechter bepalen dat het kind onder toezicht wordt gesteld. Bureau Jeugdzorg Limburg voert de kinderbeschermingsmaatregel uit. Een jeugdbeschermer gaat het gezin tijdelijk ondersteunen. Bij een OTS blijven de ouders/opvoeders verantwoordelijk voor het kind. De gezinsvoogd mag zich echter altijd met de opvoeding en verzorging bemoeien. Mocht het nodig zijn, dan kan de kinderrechter ook toestemming geven om een kind uit huis te plaatsen.

Een andere jeugdbeschermingsmaatregel die BJz Limburg  uitvoert is de voogdijmaatregel. Bij een voogdijmaatregel neemt een voogd volledig het gezag over van de ouder(s). Dit is bijvoorbeeld het geval als ouders onvindbaar of overleden zijn, of als die uit de ouderlijke macht zijn ontheven of ontzet. Bureau Jeugdzorg is dan volledig verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind.

 

Een derde maatregel is de maatregel jeugdreclassering. Het gaat hier om de begeleiding van jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd of bijvoorbeeld voortdurend spijbelen. Het doel is voorkomen dat jongeren nog een keer in de fout gaan. Jongeren komen bij de jeugdreclassering terecht via de Raad voor de kinderbescherming, de officier van Justitie of de kinderrechter. Naast de reguliere jeugdreclassering worden verschillende begeleidingsvarianten onderscheiden. Zo is de Individuele Trajectbegeleiding Harde Kern Jongeren bedoeld voor jongeren die een zwaar strafbaar feit hebben gepleegd of al vaker zijn veroordeeld. Een ander vorm van individuele begeleiding is de ITB Criem. Deze is bedoeld voor jongeren die voor het eerst een strafbaar feit hebben gepleegd en allochtone ouders hebben.

Cijfers

Elk jaar maken wij een jaarverslag om te verantwoorden wat we doen. In dat jaarverslag worden ook cijfers opgenomen. Bureau Jeugdzorg Limburg onderscheidt drie regio’s: Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Hieronder is weergegeven hoeveel jeugdigen met een maatregel wij per regio begeleiden op 1 oktober 2017.

 

Regio OTS Voogdij Jeugdreclassering Totaal
Noord-Limburg 256 101 41 398
Midden-Limburg 372 121 79 572
Zuid-Limburg 807 218 186 1.211
Totaal 1.435 440 306 2.181

 

Limburg kent ongeveer 185 duizend jeugdigen tussen de 0 – 18 jaar.


Missie
Elk kind is een talent en heeft recht op een onbedreigde ontwikkeling. Vraagt het onbedreigd opgroeien om niet-vrijblijvende ondersteuning van het kind en zijn gezin, dan biedt Bureau Jeugdzorg Limburg lokaal uitkomst. Wij zijn bevoegd om maatregelen Kinderbescherming en Jeugdreclassering uit te voeren. Met een scherp oog voor de eigen kracht van het kind zelf, zijn gezin en de directe omgeving activeren wij waar mogelijk en beschermen wij waar nodig. In nauwe samenwerking met andere relevante personen en instellingen krijgt zo elk talent een kans.

 

Meer weten?

Op onze site www.bjzlimburg.nl staat ons Jaarverslag 2016. Verder publiceert het CBS halfjaarlijks gegevens over de jeugdbescherming en jeugdreclassering: (https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/44/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering-1e-halfjaar-2017)