VT NML vacature vertrouwensarts

 

Met ingang van 01-01-2017 is er een vacature:

VERTROUWENSARTS VEILIG THUIS

voor 20 – 24 uur per week

Inhoud functie Het inbrengen van medische en specifieke kennis met betrekking tot het eigen expertisegebied en waar nodig het opstellen van een plan van aanpak waarbij de medische aspecten meegenomen worden. De vertrouwensarts wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties, seksueel misbruik, vermoedens van Münchhausen by proxy/PCF/FDP, psychiatrische problematiek bij betrokkenen, verslavingsproblematiek, ongeboren kind, vrouwelijke genitale verminking en casuïstiek waarbij medische problematiek speelt die gerelateerd is aan de mishandeling.

De vertrouwensarts moet outreachend kunnen werken met mensen die (vooralsnog) geen hulpvraag hebben en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Plaats in de organisatie De vertrouwensarts ontvangt hiërarchisch leiding van de regiomanager van Veilig Thuis. De vertrouwensarts geeft zelf geen leiding. Uitvoerend werk

 Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van betrokkenen.

 Je stelt de mate waarin de medische problematiek van betrokkenen bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert betrokken professionals hieromtrent.

 Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de medische aspecten in het medisch plan van aanpak.

 Je legt afspraken vast ten aanzien van: de behandeling door andere artsen, medisch specialisten, in het (medisch) hulpverleningsplan en overlegt met belanghebbenden van betrokkene gezinssysteem.

 

Resultaat: Medisch plan van aanpak opgesteld, zodanig dat de medische problematiek is beoordeeld en vastgelegd.

 Je geeft handelingsadviezen aan collega’s van Veilig Thuis en andere betrokken professionals tbv het doen stoppen van de mishandeling/geweld en het opstellen van een veiligheidsplan, herstelplan en hulpverleningsplan.

 Je monitort en evalueert waar nodig de voortgang van de uitvoering van het medisch plan van aanpak, bespreekt dit met het multidisciplinair team en stelt het plan indien nodig bij.

 Je informeert, geeft voorlichting aan en/of voert gesprekken met bij de behandeling betrokken medewerkers, het gezinssysteem en eventuele externe betrokkenen.

 Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.

 

Resultaat: Medisch plan van aanpak uitgevoerd en geëvalueerd zodanig dat de best haalbare resultaten en de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Adviseren

 Je fungeert als eerste aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied.

 Je beoordeelt gevraagd en ongevraagd aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers.

 Je ondersteunt, adviseert en verstrekt informatie aan in- en externe belanghebbenden met betrekking tot de medische aspecten van het eigen expertisegebied. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.

2

 

 

 Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling. Je draagt bij aan beleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan in- en externe werkgroepen.

 Je verzorgt intern en extern voorlichting en kennisoverdracht op het eigen expertisegebied.

 Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie.

 Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen en leidinggevende.

 Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.

 

Resultaat: Ondersteuning en advies geboden, zodanig dat betrokkenen zijn geïnformeerd en geadviseerd ten aanzien van het expertisegebied.

Functie-eisen

Kennis en opleiding:

 Universitaire geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.

 Kennis van omliggende (medisch specialistische) vakgebieden zoals beschreven in het opleidingsplan van de VVAK.

 Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis

 Kennis van forensische geneeskunde in het algemeen en pediatrische forensische geneeskunde in het bijzonder strekken tot aanbeveling.

 

Ervaring:

 Ervaring als vertrouwensarts of aantoonbare ervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Registratie:

 Registratie wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).

 Kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde accreditatie-eisen.

 

Actuele Registratie in het register van Vertrouwensartsen van de VVAK strekt tot aanbeveling.

Kerncompetenties

Geloofwaardigheid uitstralen: Krijgt anderen mee vanuit een positieve, krachtige en geloofwaardige uitstraling.

Kritische zin tonen: Neemt zaken niet klakkeloos aan, stelt vragen, vraagt om feitelijke onderbouwing.

Druk aankunnen: Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.

Instemming krijgen: Krijgt meestal instemming ook als niet iedereen het eens is met de aanpak. Zorgt daartoe voor voldoende geloofwaardigheid.

Oordeelkundig handelen: Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.

Besluitvaardig handelen: Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van een weloverwogen inschatting van oorzaak en gevolg. Overziet het geheel en neemt op basis van kennis en ervaring de verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen. Denkt in mogelijkheden en kanssen.

 

Ons aanbod

De medewerker Veilig Thuis krijgt een tijdelijk dienstverband tot 1-1-2018 met de mogelijkheid tot verlenging.

Medewerkers Veilig Thuis hebben een functie in de 7×24 uurs bereikbaarheid. Er wordt bereidheid verwacht om zo nodig buiten kantooruren te werken indien werkplanning of een interventie hierom vraagt. De overeenkomst is voor 20-24 uur per week.

De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg (schaal 12). Het salaris bedraagt op fulltime basis maximaal € 5.208,90 bruto per maand.

Contactinformatie

Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de regiomanager van Veilig Thuis, de heer Lena, telefoon 088-0073601, email louis.lena@bjzlimburg.nl en de teamleider van Veilig Thuis, mevrouw Vrancken, telefoon: 088-0073732, email michelle.vrancken@bjzlimburg.nl. De vacature staat gelijktijdig in- en extern uit.

Solliciteren

Je reactie ontvangen we graag uiterlijk 13 november 2016, uitsluitend per mail, gericht aan:

Bureau Jeugdzorg Limburg, T.a.v. afdeling Personeel & Organisatie, vacatures@bjzlimburg.nl

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 15 en 16 november 2016.

Voor indiensttreding kan plaatsvinden, zijn wij genoodzaakt referenties in te winnen.